activities

กิจกรรมสร้างสุขผ่านเส้นทางactivities

เรื่องเล่าความสุข 8 ช่องทาง online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
-
ผู้จัด
คลิกเพื่ออ่านบทความ
Unlocking Happiness ปลดล็อคความสุข on-site
วันที่จัดงาน
20 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09.30 - 12.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
Parkใจ ในสวน x we park! ในงาน พักกะ park
วันที่จัดงาน
24 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
08.00 - 10.00 น.
สถานที่จัด
อุทยานเบญจสิริ
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บทความ “สุขภาวะทางวัตถุ vs สุขภาวะทางปัญญา” online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
-
ผู้จัด
อ่านบทความ
บทความ “สุขภาวะที่สมบูรณ์ของมนุษยชาติ” online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
-
ผู้จัด
อ่านบทความ
Characters Journey on-site
วันที่จัดงาน
30 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
13.00 - 16.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
Board game of Happiness on-site
วันที่จัดงาน
30 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
10.00 - 12.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
บอร์ดเกมส์ที่ we oneness กำลังพัฒนาอยู่ คลิกดูรายละเอียด
Spiritual Influencer Talk on-site
วันที่จัดงาน
29 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
12.00-16.30 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
เวทีเสวนาแลกเปลี่ยน Spiritual health ของคนรุ่นใหม่ คลิกดูรายละเอียด
Happiness Motion to Emotion on-site
วันที่จัดงาน
27 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
10.00 - 12.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
Dance, Motion, Yoga, Deep talk
ค้นพบเพชรในตนสร้างสุขในชีวิต on-site
วันที่จัดงาน
27 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09.00 - 16.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
สมัครร่วมกิจกรรม
สร้างสุขในการทำงาน ด้วย People Skills online
วันที่จัดงาน
27 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
19.00 - 20.00 น.
สถานที่จัด
-
ผู้จัด
facebook live
สร้างสุขในการทำงาน ด้วยการนำชีวิตตนเอง (Self-Leadership) online
วันที่จัดงาน
23 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
19.00-20.00 น.
สถานที่จัด
-
ผู้จัด
facebook live
ฟังร่างกายสร้างสุขได้ยั่งยืน on-site
วันที่จัดงาน
27 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
17.00 - 18.30 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
ฟังร่างกายสร้างสุขได้ยั่งยืน on-site
วันที่จัดงาน
23 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
10.00 - 12.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
อาสาดูแลเพื่อนสัตว์เดรัจฉาน on-site
วันที่จัดงาน
24 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
08.00 - 15.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกเพื่อสมัครร่วมกิจกรรม
ห้องพักใจ online
วันที่จัดงาน
20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
19.30-20.45 น.
สถานที่จัด
Zoom
ผู้จัด
ภาวนาร่วมสมัย
ธนาคารจิตอาสา online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
-
ผู้จัด
ค้นหางานอาสาสมัคร
ฟังสร้างสุข on-site
วันที่จัดงาน
23 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
13:00-16:00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
สติที่ปลายพู่กัน online
วันที่จัดงาน
22 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
13.30-16.30 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
เรียนรู้ปริศนาธรรม on-site
วันที่จัดงาน
31 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
10.00-12.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
เรียนรู้ภาพปริศนาธรรมในสวนโมกข์
เรียนรู้ปริศนาธรรม on-site
วันที่จัดงาน
30 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
10.00-12.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
เรียนรู้ภาพปริศนาธรรมในสวนโมกข์
เรียนรู้ปริศนาธรรม on-site
วันที่จัดงาน
24 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
10.00-12.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
เรียนรู้ภาพปริศนาธรรมในสวนโมกข์
เรียนรู้ปริศนาธรรม on-site
วันที่จัดงาน
23 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
10.00-12.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
เรียนรู้ภาพปริศนาธรรมในสวนโมกข์
สร้างสรรค์สังคมรมณีย์ online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
เพลินธรรมนำปัญญา ค่ายเด็ก on-site
วันที่จัดงาน
24 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
08.00-17.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
วันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัม on-site
วันที่จัดงาน
23 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
07.00-16.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
ซาเทียร์ ขั้นพื้นฐาน แปรเปลี่ยนและเติบโตสู่ความมั่นคงภายใน on-site
วันที่จัดงาน
5-9 เมษายน 2567
เวลาจัดงาน
09.00-17.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
จิตวิทยาสติเพื่อพัฒนาเยาวชน online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
MIO
การนำสติเข้าไปเป็นวิถี online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
MIO
ค่ายพัฒนาคุณธรรมด้วยกิจกรรมสติสัมพันธ์ on-site
วันที่จัดงาน
23 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาจัดงาน
09.00-15.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
MIO
โครงการจิตวิทยาสติเพื่อพัฒนาเยาวชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices ศูนย์การเรียนรู้จิตวิทยาสติ ภาคใต้ on-site
วันที่จัดงาน
9 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09.00-15.30 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
MIO
โครงการจิตวิทยาสติเพื่อพัฒนาเยาวชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices ศูนย์การเรียนรู้จิตวิทยาสติ ภาคเหนือ on-site
วันที่จัดงาน
29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาจัดงาน
09.00-15.30 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
MIO
โครงการจิตวิทยาสติเพื่อพัฒนาเยาวชน
สุขสัญจร online: New Normal ครั้งที่ 4 New Normal คือวิถีภายในซึ่งเป็นชีวิตวิถีใหม่ online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
สุขสัญจร online : New Normal ครั้งที่ 3 ยิ่งต่อต้านยิ่งคงอยู่ online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
สุขสัญจร online: New Normal ครั้งที่ 2 “New Normal มีคุณค่าอย่างไร” online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
สุขสัญจร online : New Normal ครั้งที่ 1 online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
เวทีจิตตปัญญาเสวนา “ความสุขง่าย ๆ เกิดขึ้นได้ในทุกวัน” online
วันที่จัดงาน
20 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
18.00 -20.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
กิจกรรมการ์ดส่งความสุข & พลังใจ on-site
วันที่จัดงาน
1-31 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
ตามนัดหมาย
สถานที่จัด
ผู้จัด
อาสาคืนถิ่นและพลเมืองอาสา
กลิ่นกับความสุข Smell of Happiness on-site
วันที่จัดงาน
2, 9, 16, 18, 30 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09:00-17.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
อาสาคืนถิ่นและพลเมืองอาสา
อาสานำสุขแฟร์ (Happiness Volunteer Fair) on-site
วันที่จัดงาน
9, 16, 30 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
-
สถานที่จัด
ผู้จัด
ปิดเทอมสร้างสุข on-site
วันที่จัดงาน
2-31 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09:00-17:00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
อาสาคืนศุกร์ online
วันที่จัดงาน
22 และ 24 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
18.00-20.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
ครูปล่อยแสง ปี 5 : แตกต่างอย่าง Cool on-site
วันที่จัดงาน
30 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09.00-16.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
เติมสุขปลุกสติ online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ขั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
อยู่ที่ไหนก็ทำได้
ปันกันอิ่ม การให้
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
เครื่องมือในการช่วยเหลือคนลำบากหรือเดือดร้อน
อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล งานอาสาระยะยาว
วันที่จัดงาน
1-31 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
06.45-12.00 น.
สถานที่จัด
โรงพยาบาล 6 แห่ง
ผู้จัด
กิจกรรมนี้ต้องทำไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง/เดือน
โมโนโนะอาวาเระ สุข-เศร้าคือเงาของกันและกัน on-site
คลิกดูรายละเอียด
Real Life Real Image : Fellowship of Homeless People on-site
วันที่จัดงาน
26 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
16.00-18.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
Real Life Real Image on-site
เขียนสมุดเบาใจออนไลน์ Website
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
ไพ่รุ้งออนไลน์ Web Application
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
รับคำพร เชื่อมโยงกับคุณภาพดีๆ จากไพ่รุ้ง
Life Countdown Web Application
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
ระบายสีใจ ระบายความรู้สึกในใจผ่านสีสัน Web Application
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
Tea & Talk about Death ล้อมวงจิบชา สบตากับความตาย on-site
วันที่จัดงาน
30 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
13.00 - 15.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
Pick A Rainy Card ดูใจผ่าน “ไพ่ฤดูฝน” on-site
วันที่จัดงาน
24 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
13.00 - 15.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
ปลูกชุมชนกรุณา on-site
วันที่จัดงาน
23 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09.00-16.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
สัปดาห์ “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข” online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
นำเสนอ content และกิจกรรมที่ชวนทุกคนมามีส่วนร่วม
ชีวามิตร + เมืองไทย Smile club on-site
วันที่จัดงาน
23-24 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09.00 - 20.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
เปิดให้เข้าร่วมเฉพาะสมาชิกเมืองไทย Smile club
อาสาชีวามิตร รุ่นที่ 1 online
วันที่จัดงาน
27 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
14.00-16.00น.
สถานที่จัด
online
ผู้จัด
เปิดให้เข้าร่วมเฉพาะกลุ่มอาสาชีวามิตร
Ari Ecowalk on-site
วันที่จัดงาน
24 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
07.30-12.00 น.
สถานที่จัด
ชุมชนย่านอารีย์
ผู้จัด
คลิกเพื่อสมัครร่วมกิจกรรม
แบบทดสอบงานอาสาที่ใช่ online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
ทำ quiz เพื่อค้นพบว่างานอาสาอะไรเหมาะกับเรา
ComfySpace Online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
สร้างความผ่อนคลายผ่านเสียงเพลง
Happiness Connect